คู่มือสำหรับประชาชน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
393
08 เม.ย. 2563
2 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
378
08 เม.ย. 2563
3 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
379
08 เม.ย. 2563
4 คู่มือสำหรับประชาชนตามแผนการยกระดับการบริการภาครัฐ ระยะที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
401
19 ธ.ค. 2562
5 การบริหารกิจการประปา ดาวน์โหลดเอกสาร
385
18 ธ.ค. 2562
6 การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ค ลักษณะที่1, ง และ จ ลักษณะที่1) (กธน.25) (N) ดาวน์โหลดเอกสาร
387
18 ธ.ค. 2562
7 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (กธน.15) (N) ดาวน์โหลดเอกสาร
394
18 ธ.ค. 2562
8 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารประเภทอื่นๆ ตามมาตรา 21(N) ดาวน์โหลดเอกสาร
380
18 ธ.ค. 2562
9 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
383
18 ธ.ค. 2562
10 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [N] ดาวน์โหลดเอกสาร
423
18 ธ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3